Türkiye Radyo Ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı…


Toplam Okunma: 3907 | En Son Okunma: 14.06.2024 - 23:28
Kategori: Basından

Bilindiği gibi hemen 15 gündür TRT işleyişi ve içeriği ilgili değişiklikler kulaklarda dolaşmaktaydı. Diğer konuların yanısıra işin bizi ilgilendiren kısmı TRT sanatçıları, stüdyolar, müzik kayıt teknolojisiyle ilgili personel, TRT 4 kanalı ve TRT ‘nin GTM yayın görevi ve bu konuda talep edilen toplumsal ihtiyaç da, GTM’ne ait tüm olanaklarıyla Kültür-Turizm Bakanlığına aktarılacak mı?
“Türkiye Radyo Ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” nı aynen, yorumsuz olarak aktarıyoruz:

MADDE 1- 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu teşkilatı; Genel Müdür, dört Genel Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Yayın Denetleme Kumlu Başkanlığı ve Genel Sekreterlik ile Televizyon, Radyo, Haber, Dış Yayınlar, Strateji Geliştirme, Bilgi Teknolojileri, Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri, Teknik Hizmetler, Verici İşletmeleri, Muhasebe ve Finansman, Satınalma, Insan Kaynakları, Sosyal Hizmetler daire başkanlıklarından oluşur. Dairelerin Genel Müdür Yardımcılanna olan bağlantıları, Genel Müdür tarafından belirlenir.

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun yurt dışı ve taşra birimleri ile her seviyedeki teşkilatlanma değişikliği, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun karan ile yapılır.”

MADDE 2- 2954 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (c) bendi, 13 öncü maddesinin altıncı fıkrası ve 14 öncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- 2954 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11- Bu Kanunda öngörülen yeni teşkilat düzenlemeleri nedeniyle kaldırılan, birleştirilen veya yapısı değiştirileıı birimlere ait Daire Başkanı, Başuzman, Başkan Yardımcısı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Müdür, Şube Müdürü, Müdür Yardımcısı, Şef, Uzman, Sanatçı, Raportör ve Kontrolör nnvan!ı kadrolarda bulunanların görevleri, bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Bu personel, en geç iki ay içinde derece ve kademelerine uygun Kurum kadrolarına atanabilirler ve atama işlemi yapılıncaya. kadar Kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait ücret, fazla mesai ücreti ve özel hizmet tazminatını almaya devam ederler. Söz konusu personelin atandıklan yeni kadroların ücret (fazla mesai ücreti hariç) ve özel hizmet ta.zminatı toplam net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları ücret (fazla mesai ücreti hariç) ve özel hizmet tazminatı toplam net tutarından (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır) az olması halinde aradaki fark tutarı, fark kapanıncaya kadar atandıklan kadroda kaldıkları sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tflbi tutulmaksızın ayrıca tazminat olarak ödenir.

Birinci fıkra uyannca görevi sona erenlerden yeni bir kadroya atanamayanlar ile yeni teşkilat ve kadro düzenlemeleri nedeniyle hizmetine ihtiyaç kalmadığına Yönetim Kurulunca karar verilen personel (sanatçı unvanlı kadrolarda bulunanlar hariç) diğer kamu kurum ve kuruluşlanna nakledilmek üzere otuz gün içerisinde Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Nakle tabi personelin 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından durumlarına uygun olarak Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadroya, anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içerisinde ataması teklif edilir. 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının (özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar hariç) mevcut boş kadrolarına da ihtiyaçlar doğrultusunda atama teklifi yapılabilir. Bu personelden Daire Başkanı, Başuzman, Başkan Yardımcısı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı kadrolarında istihdam edilmekte olan personelin atama teklifleri Araştırmacı unvanlı kadrolara yapılır. Devlet Personel Başkanlığı tarafIndan gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içerisinde bu kurum ve kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur. Durumlarına uygun boş memur kadrolarına atanan personelin, ııakledildikİeri tarihteki kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri saklıdır. Nakle übi personelin ataması yapıldıktan sonra atama emri, ilgili personele atamayı yapan kurum veya kuruluş tarafından 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Personelin işe başlama sürelerine ve işe başlamama halinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasından atamayı yapan kamu kurum ve kuruluşu sorumludur. Kamu kurum ve kuruluşları atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu en geç onbeş gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirirler. Bu fıkra uyarınca yapılacak atamalar, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasındaki sınırlamaya tabi olmaksızın gerçekleştirilir. Söz konusu atamalarda kullanılmak üzere, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrasına tabi olmaksızın, kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş kadrolarda Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca değişiklik yapılabilir.

Birinci fıkra uyarınca görevi sona erenlerden kurum kadrolarına atanamayan sanatçı unvanlı kadrolarda bulunan personel ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 16 ncı maddesi uyarınca 7/5/1987 tarihli ve 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esaslar çerçevesinde ihdas edilecek pozisyonlarda istihdam edilmek üzere otuz gün içerisinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilir. Bu personelin atama ve vize işlemlerinin anılan Bakanlık taraflndan üç ay içerisinde tamamlanması zorunludur. Ancak bu pozisyonlar, herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır ve iptal edilen pozisyonlar onbeş gün içerisinde Maliye Bakanlığına bildirilir. Sanatçıların nakline ilişkin olarak bu fıkrada düzenlenmeyen hususlarda ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

Bu madde gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak nakil sebebiyle boşalan Kurum kadroları, boşaldıkları tarihten itibaren herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasına göre, nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına veya Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilen personelin, bildirimin yapıldığı tarihten, yeni kurunılarında göreve başlayacakları tarihi takip eden aybaşına kadar geçecek süreye ilişkin olarak eski kadrolarına ait ücret ve özel hizmet tazminatı, yeni kurumlannda göreve başlayacakları tarihe kadar geçecek süredeki sosyal hak ve yardımları (harcırah, sağlık giderleri, cenaze giderleri ve ölüm yardımı) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafindan ödenir ve bunlardan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına übi olanların bu süre içinde Sandıkla olan ilgileri devam eder. Eski görev yerinden alınan aylık ve diğer mal? haklar için borç çıkarilmaz ve kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz. Personelin Devlet Personel Başkanlığına veya Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirildikleri tarihten yeni görev yerlerine başlayacakları tarihe kadar geçecek süredeki ücretlerindeki artışlar, altıncı fıkranın uygulanmasında dikkate alınmaz. Bu personelden nakil sürecinde emekli olanlara Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca ödenen emekli ikramiyeleri, makam ve görev tazminatları ile ölüm yardımları, ödenmesini takiben iki ay içerisinde faturası karşılığında Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenir.
Bu madde hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen personele. Devlet Personel Başkanlığına veya Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirildikleri tarihteki kadrolarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları ücret (fazla mesai ücreti hariç) ve özel hizmet tazminatı toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır) nakledildığı kurum ve kuruluştaki kadro veya pozisyonlanna ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, zam,
özel hizmet tazminatı ile ikramiye (bir aya isabet eden net tutan), ücret, ek ücret, ek ödeme, ek tazminat, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan mali haklara ilişkin her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutanndan fazla olması Mlinde aradaki fark tutan, herhangi bir vergi ve kesintiye tübi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları kurumdaki kadro unvarn veya pozisyonlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verilir. Nakle tabi tutulan personelden bildirim tarihi itibarıyla 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 68 inci maddesine göre makam tazminat ödenmesini gerektirecek görevlerde çalışmakta olanların, fark tazminatından yararlanılan süreleri, 5434 sayılı Kanunun ek 68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınır.

Devlet Personel Başkanlığı, personel devrine ilişkin olarak, personel ihtiyacı bulunan kamu kurum ve kuruluşlarını tespite, devredilen personele ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri istemeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Kurumun mevcut birimleri, yeni teşkilat düzenlemeleri yapılıncaya kadar faaliyetine devam eder.”

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GENEL GEREKÇE
Günümüzde teknolojik gelişmeler, özellikle sayısal yayın teknolojisindeki ilerlemeler, ses ve görüntülerin çeşitli yollarla (karasal sistemler, uydular, kablo, telefon hattı, Internet gibi) dağıtılmasını çok daha kolay hale getirmiştir. Anayasanın 133 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, radyo ve televizyon yayıncılığındaki Devlet tekelinin ortadan kalkmasından sonra dünyadaki değişime paralel olarak özel radyo ve televizyon yayıncılığı, kablo ile dağıtım, uydu platformu işletmeciliği, Internet hizmetleri gibi faaliyetler gündeme gelmiş, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de telekomünikasyon, bilgisayar ve yayıncılık hizmetlerinde bir bütünleşme ve iç içe geçme süreci başlamıştır.

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun şu anki idari yapılanmasının temeli ise, radyo ve televizyon yayıncılığının tekelden yürütülmesi esasına dayandırılmış olup, bu yapı, radyo ve televizyon yayıncılığında gerek ülkemizde ve gerekse uluslararası alanda yaşanan gelişmeler karşısında bugün için kamu yayıncılığı görevinin sağlıklı ve etkin bir şekilde yürütülmesinde yetersiz kalmıştır.

Nitekim, bu zorunluluk, TBMM Genel Kumlu tarafindan da kabul edilmiş ve 27/6/2000 tarihli 199 uncu Birleşimde onaylanarak yürürlüğe giren “Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık (2001-2005) Kalkınma Plam”nda “TRT’nin yeniden yapılandınlması ve sağlıklı bir mali yapıya kavuşturulması kapsamında gerekli hukuki düzenlemeler yapılaca]ctır.” şeklinde yer almıştır. 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve izlenmesine Dair Bakanlar Kumlu Kararının Eki 2008 Yılı Programında aynı husus tekrarlanmış ve “. . TRT’nin kamu hizmeti yayıncılığı kapsamındaki rolünün belirlenerek yeniden yapılandınlması ve sağliklı bir mali yapıya kavuşturulması amacıyla 2954 sayılı Kanunda gerekli değişiklikler yapılacaktır. Yapılacak düzenlemelerde Kuruluşun Anayasal özerkliğini zedelemeyecek, ancak hesap verilebilirliği tesis edecek bir yapının oluşturulmasına önem verilecektir.” denilmiştir.

Keza, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun, Kurum faaliyetleri hakkındaki muhtelif raporlannda:

“-Yeniden yapılanma konusunda en önemli aşamayı oluşturan organizasyonel yapılanmanın bir an önce başlatılması,

- Daire Başkanlıklarının görev ve fonksiyonlarının gözden geçirilerek; görev ve fonksiyonu kalmayan veya azalan Hasılat Dairesi Başkanlığı gibi daire başkanlıklarının kaldırılması, birbirinin tamamlayıcısı ve/veya devamı niteliğinde olan benzer işleri yapan, görev ve yetkileri iç içe olan gereksiz kadro ve maliyetlere neden olan daire başkanlıklarının birleştirilmesi,

- Taşra teşkilatının üretimleri ile görev ve fonksiyonları gözden geçırılerek; bölge müdürlüğü olarak teşkilatlanmasına gerek olmayan birimlerin daha küçük birimler haline dönüştürülmesi, Kurum merkezinin bulunduğu Ankara’da kurulan taşra teşkilatının faaliyetlenyle ilgili birimlere bağlanması,

- TRT’nin az sayıda odaklanmış radyo ve televizyon kanalı işleten, yönetilebilir boyutlarda bir organizasyon haline getirilmesi, bunu sağlamak üzere basit ve az sayıda; fakat fonksiyonel, strateji ve politika üreten ve uygulayan yönetim birimlerinin oluşturulması, yeniden yapılanmanın özüne aykırı olan mevcut organizasyon yapısının korunmasının devamına yönelik düzenlemelerden vazgeçilmesi,”
teklif edilmiştir.

2954 sayılı Kanun, Kurumun teşkilat yapısında değişime kapalı, günümüz teknolojik gelişmeleri karşısında doğru, çabuk ve etkin karar alınmasını sağlayacak mekanizmaları oluşturmaya imkan vermeyen hükümler içermektedir. Halbuki yaşanan gelişmeler sonucu, diğer ülkelerdeki pek çok kamu yayın kuruluşu yapılarını çağın gereklerine uygun hale getirmiştir. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda da, Anayasa ile kendisine verilen kamusal görevin yerine getirilebilmesi için, kendisine yöneltilebilecek baskılardan uzak, yalnızca kamu yararını gözeten çağdaş bir yayıncılığı mümkün kılacak özerk ve esnek bir yapılanmaya gidilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. TRT’nin idari yapısının günümüz çağdaş yayıncılık anlayışından uzak, karmaşık ve hantal olduğu, Kurumun gerçek ihtiyacı olan yayın personelinin yetersiz olmasına karşılık, yayıncılık vasfı bulunmayan personelin fazla olduğu gerçeği karşısında yeni ve çağdaş gelişmelerin gerektirdiği bir yapılanmaya gidilmesini sağlayacak kanun değişikliği kaçınılmaz ve ertelerıemez hale gelmiştir.

Bu değişiklik sonrası yapılacak yeniden yapılanma çerçevesindeki teşkilat düzenlemesi ile yayıncılık vasfı bulunmayan personelin, ihtiyaç duyan kamu kurumlarına nakli sağlanarak yayın odaklı ve yayıncı personel ağırlıklı bir yapı oluşturulmaya çalışılacaktır.

Tasan, bir yandan Devletin genel idari düzenine bağlı kalınarak, diğer yandan kamu radyo ve televizyon yayıncılığı hizmetinin niteliği gözönünde tutularak daha etkin ve dinamik bir teşkilat yapısı oluşturulmasına imkan verecek nitelikte düzenlenmiştir.

MADDE GEREKÇELERİ :

MADDE 1- 2954 sayılı Kanunun mevcut 16 ncı maddesi hükmü karşısında Kurum teşkilat yapısında artık yapılması zorunlu olan ve gecikmeye tahammülü bulunmayan günümüz şartlarına uygun değişiklikler yapılamamaktadır. Dünyada BBC, RAİ, NOS gibi pek çok kamu yayın kuruluşu yapılarını çağın gereklerine uygun hale getirmiştir. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda da, böyle bir yapılanma ertelenemez bir ihtiyaç haline gelmiştir. Madde ile, Kurumun Anayasa ile verilen kamusal görevini yerine getirebilmesi için, kendisine yöneltilebilecek baskılardan uzak, yalnızca kamu yararını gözeten çağdaş bir yayıncılığı mümkün kılacak yapılanmanın oluşmasını hedefleyen bir düzenleme öngörülmüştür.

MADDE 2- Koordinasyon Kumlu, çağın getirdiği hızlı ve her gün ortaya çıkan yeni gelişmelere ayak uydurabilen bir kurum olmanın gerektirdiği kararlann alınmasını yavaşlatan bir mekanizma olmanın ötesine geçememiştir. Başka kurumlarda olmayan bu Kurul, bir yayın kurumunda ağırlıklı olarak yayıncılık alanının dışındaki yöneticilerden oluşturulmuştur. Yayıncılık alanından ilgili Genel Müdür Yardımcısı dışında temsilci bulunmayan bu Kurulda, yayına katkı sağlayacak kararlar çıkmasındaki zorluklar yanında, karar alma sürecinin yavaşlamasına yol açması nedeniyle de yayıncılık anlayışına aykın bir görünüm arz etmektedir. Belirtilen nedenlerle, 2954 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (c) bendi ve Koordinasyon Kurulunun düzenlendiği 14 üncü maddesinin kaldırılması öngörülmektedir. Ayrıca 16 ncı maddede yapılan değişiklikle, genel müdür yardımcılarında alan ayrımı ortadan kaldınldığından, buna bağlı olarak 13 üncü maddenin altıncı fikrasındaki genel müdür yardımcılarından birinin elektronik yüksek mühendisi olma şartı kaldınlmaktadır. Mevcut hükmün yürürlüğe girdiği 1983 yılından bugüne mühendislik alanlarında elektronik haberleşme mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve benzeri branşların da eklenmesiyle artan çeşitlilik nedeniyle söz konusu sınırlamanın kaldırılması gerekmektedir.

MADDE 3- Madde ile, yapılacak değişiklik sonrası ortaya çıkan organizasyonel yapının gerektirdiği kadro hareketlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması, istihdam fazlası personel ortaya çıkması halinde, bu personelin ihtiyaç duyulan kurumlarda değerlendirilmesi ve diğer yandan da personelin gerek özlük, gerekse emeklilik gibi her türlü haklarının korunması öngörülmektedir.

MADDE 4- Yürürlük maddesidir.

MADDE 5- Yürütme maddesidir.

__________________________***********_______________________________
Hoşgeldiniz